grikšėti

grikšėti
grikšė́ti, grìkši, -ė́jo intr. 1. tarpais griežti (dantimis): Kam tu teip grikšì – man net baisu klausytis? Ps. Visi įpykę, tik dantim grìkši Vv. Jo dantys grìkši Ds. Veršis dantim grikši, turbūt dantį maudžia Ss. Ties manim grikši voverės . Jau vabalai sienas ėda – grìkši ir grìkši Gs. 2. treškėti, krimsėti (apie trynimosi tarp dantų garsą): Išžemėjai duoną, ir dabar grikši valgant Brt. Neišmazgojot grybų – grikši Mrs. Mūsų kruopos labai grìkši Rk. Grìkši lyg žvirgždai tarp dantų Klvr. Grìkši kai graužas terp dantų Ds. Kaip tos kremzlės [valgomos] grikši Grž. Dantyse grikšėjo neišvirtos soros . Arklys grikšėdamas ėda šieną Vrn. 3. braškėti, girgždėti: Riešan inlindo grižas, sąnarys grìkši Ds. Per čiurnį sąnariai grikši nuo velėjimo drapanų J. Per sniegą eina, grìkši Ėr. Ratai grìkši (kur nors siekia) Tr. Ji verpia, vindas tik grikši Kt. Grikši ir grikši per dienas (verpia ir verpia) Mrj. | Ką tenai grikšì (niurzgi)? Pg. \ grikšėti; sugrikšėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • griksėti — griksėti, grìksi, ėjo žr. grikšėti 2: Valgo, net žemė burnoj grìksi Švnč. Maži paršiukai ėsdami griksi Pn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grikšėti — vksm. Neišvi̇̀rusi bùlvė gri̇̀kši válgant …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • grikšėjimas — sm. (1) 1. → grikšėti 2: Mes jutome dulkių grikšėjimą dantyse rš. 2. → grikšėti 3: Ji jau girdėjo miegūstą lopšio grikšėjimą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brukščioti — brukščioti, ioja, iojo intr. grumšėti, grikšėti: Brukščio[ja] žirniai nesuvirę dantyse J. Brukščio[ja] pilkės, grybai valgant tarp dantų J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brunzgėti — brunzgėti, brùnzga, ėjo intr. 1. skambėti, zvimbti, brungzti: Stygos brunzgėjo, fleita spygavo rš. Lėktuvai suko ratu, grasinamai brunzgėdami rš. 2. neaiškų garsą išduoti, čeženti, šlamėti: Ans brùnzga, t. y. balsą daro J. ║ tarškėti, brazdėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brūzgėti — brūzgėti, brū̃zga, ėjo intr. 1. grikšėti, grumšėti: Brū̃zga neišvirti žirniai, kad juos su šaukštu maišai Š. 2. tarškėti, brazdėti: Klebetas vėl brūzgėjo, nors ant plaušų biro graudžios našlaičio ašaros LzP. ◊ rùzga brū̃zga; STI145 triukšmingai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grakšėti — grakšėti, gràkši, ėjo intr. grikšėti, brakšėti: Stirnai bėgant kojos labai gràkši Km. Duona gràkšt gràkšt gràkši (kai yra joje žvirgždų) Gž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grekšėti — grekšėti, grèkši, ėjo = grikšėti: Dantyse grèkši grybas valgant J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gribšėti — gribšėti, grìbši, ėjo 1. intr. grikšėti: Išgirdo anoje pusėje sienos kažką gribšint, lyg trandę sienoją graužiant rš. Nuo darbo rankos gribši Ds. 2. tr. grikšint ėsti (apie arklius, raguočius...): Šitokį šieną tai bet tik grìbši (nenorom ėda)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežti — ia, ė, griẽžti 1. tr. pjauti, rėžti rėžį, brėžti: Kurpes griežti (apipjauti apie kurpmedžius rėželį odoms prikalti) Skr. Gulsčio medžio viršūnę griežti J. 2. tr. lupti, gramdyti, gremžti: Griežia ligoniui votį, akį Š. Kad akis iš kaktos griežtų …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”